Edukacijom do ekološke svjesnosti mladih

Općina Ernestinovo provodi izobrazno – informativne aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša u suradnji sa školama i vrtićima iz općine Ernestinovo.

Kroz projekt planiraju se 4 predstave za školarce i vrtićarce na temu zaštite okoliša, 24 radionice o ponovnoj oporabi predmeta, 26 radionica o recikliranu predmeta te edukativna knjižica koja će biti distribuirana svim zainteresiranim mještanima i široj javnosti.

Detaljnije o projektu:   Kroz do sada održane edukacije smo spoznali da najveći učinak izazivaju edukacije  usmjerene djeci koja svoja saznanja prenose svojim ukućanima. Iako nemaju direktan utjecaj na odlučivanje u kućanstvima,  navike stvorene u odgojno-obrazovnim ustanovama prenosi se i na ostale članove u kućanstvu i primjenjuju se svakodnevno.

Cilj nam je nastaviti s edukacijama te educirati djecu u vrtićima i školama kroz  radionice i predstave koje su prilagođene njihovom uzrastu. U vrtićima će se  organizirati edukativne radionice o recikliranju i zaštiti okoliša te predstave na temu očuvanja okoliša. Iste će se radionice i predstave, ali prilagođene školskim uzrastima, održati i u 2 osnovne škole. Tiskat će se i 300 primjeraka edukativne slikovnice koja će biti prilagođena djeci predškolske dobi i djeci nižih uzrasta osnovnih škola.
Kroz projekt će se provoditi i  radionice izrade lutaka od recikliranog materijala, u vrtićima i obje osnovne škole, te scenografija koja će služiti kao kulisa za izvedbu edukativnih predstava na temu zaštite okoliša koju će djeca sama osmisliti. Svako dijete će izraditi svoju lutku a krajnji rezultat bit će dječja slikovnica koja će obuhvatiti sve dječje radove. Lutke utječu na sva područja života  i na odnos s okolišem, a budući da se djeca najlakše poistovjećuju s lutkama lakše usvajaju tematiku koja im se želi približiti te ju implementiraju u svojoj okolini. Navike o odvajanju otpada ljudi usvajaju već od najranije dobi, stoga sustavnom edukacijom doprinosimo podizanju razine svijesti o odvojenom prikupljanju otpada i zaštiti okoliša.

Općina ima cilj unaprijediti  način gospodarenja otpadom tako da spriječi njegov nastanak, odnosno potaknuti na selektivno odvajanje otpada. Kroz provedbu edukacija i edukacijskih aktivnosti uspostaviti ćemo kvalitetniji i učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području naše zajednice te tako pridonijeti zaštiti okoliša i prirode, te unaprijediti sustav sprječavanja nastanka otpada  i odvojenog sakupljanja otpada.

Projekt je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša