Poslovnik Općinskog vijeća

Način rada predstavničkog  tijela te prava i dužnosti članova Općinskog vijeća uređuju se poslovnikom, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Općine Ernestinovo.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ernestinovo objavljen je u Službenom glasniku broj: 1/13, 4/13, 1/17, 3/18 i 4/19 – pročišćeni tekst.

Objavljujemo pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ernestinovo:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ernestinovo – pročišćeni tekst