Komunalni doprinos

Prva zona = 10,00 kn/m3
Druga zona = 7,00 kn/m3
Legalizirane zgrade = 1,00 kn/m3

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) propisano je da se građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za:

 1. javne površine,
 2. nerazvrstane ceste,
 3. groblja i krematorije,
 4. javnu rasvjetu

financira se iz:

 1. komunalnog doprinosa,
 2. proračuna jedinice lokalne samouprave,
 3. naknade za koncesiju,
 4. komunalne naknade
 5. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalni doprinos je prihod jedinice lokalne samouprave, a propisuje se odlukom o komunalnom doprinosu koji donose općinska/gradska vijeća.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Jedinica lokalne samouprave ne plaća komunalni doprinos kada je investitor gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m³ (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m³ građevine koja se gradi određuje se za pojedine zone u gradu, odnosno općini. Ta je vrijednost najviša za prvu zonu i ne može biti viša od 10% prosječnih troškova gradnje m³ etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, a taj podatak objavljuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Iznimno, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m² tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m² izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m³ građevina u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa propisuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

KOMUNALNI DOPRINOS OPĆINE ERNESTINOVO

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Ernestinovo te njene kasnije izmjene i dopune objavljene su u „Službenom glasniku“ Općine Ernestinovo broj 3/04, 5/10 i 2/13.

ZONE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

U Općini Ernestinovo utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

PRVA ZONA

ERNESTINOVO – Ulice: Vladimira Nazora, Školska, Stadionska, Braće Radića, Matije Gupca, Frankopanska, Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Gorana Kovačića, Bana Josipa Jelačića, Alojzija Stepinca, Sunčana, Petra Smajića

LASLOVO – Ulice: Šandora Petefija, Trg hrvatskih branitelja, Vladimira Nazora, Kolodvorska, Zadružna, Vinogradska, Pobjede, Školska, Josipa Kozarca, Dr. Franje Tuđmana, Mirna, Ekonomija, Vrbik, Rudolfa Frančića

DIVOŠ – Ulica Koče Popovića

DRUGA ZONA

ERNESTINOVO – Ulica: Rokin put

LASLOVO – Dio Ulice dr. Franje Tuđmana i to brojevi: 27 i 32, dio Zadružne ulice i to brojevi: 13, 32 i 34

 

VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

Za prvu zonu = 10,00 kn/m3

 • javne površine 2,50 kn
 • nerazvrstane ceste 4,00 kn
 • groblje 1,75 kn
 • javna rasvjeta 1,75 kn

Za drugu zonu = 7,00 kn/m3

 • javne površine 1,75 kn
 • nerazvrstane ceste 2,80 kn
 • groblje 1,23 kn
 • javna rasvjeta 1,22 kn

Za legalizirane zgrade = 1,00 kn

Komunalni doprinos za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u svim zonama na području Općine Ernestinovo iznosi 1,00 kn po m3.

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Ernestinovo