Komunalni doprinos

Prva zona = 10,00 kn/m3
Druga zona = 7,00 kn/m3
Legalizirane zgrade = 1,00 kn/m3

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18 i 110/18) propisano je da općinska i gradska vijeća donose odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju:

 1. zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa
 2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)
 3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
 4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odluka o komunalnom doprinosu objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno, a odlukom o komunalnom doprinosu može se propisati mogućnost njegove obročne otplate.

Jedinica lokalne samouprave ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

 1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
 2. vojnih građevina
 3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture
 4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
 5. sportskih i dječjih igrališta
 6. ograda, zidova i potpornih zidova
 7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine
 8. spomenika.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo pravilnikom pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Prije rušenja postojeće zgrade potrebno je izraditi projekt rušenja građevine, u kojemu se iskazuje obujam zgrade koja se ruši, kako bi se isti mogao uzeti u obzir prilikom izračuna komunalnog doprinosa za novu građevinu. Ili je projektnoj dokumentaciji potrebno iskazati razliku u obujmu stare i nove građevine. Bez tog podatka Jedinstveni upravni odjel ne može obračunati razliku komunalnog doprinosa.

Navedene odredbe na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

KOMUNALNI DOPRINOS OPĆINE ERNESTINOVO

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Ernestinovo objavljena je u Službenom glasniku Općine Ernestinovo broj 2/19. i stupila je na snagu 7. veljače 2019.

ZONE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

U Općini Ernestinovo utvrđuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost od središta naselja, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, te opskrba i usluga, prostorne i prirodne uvjete) kako slijedi:

1. ZONA

U naselju Ernestinovo ulice: Vladimira Nazora, Školska, Stadionska, Braće Radića, Matije Gupca, Frankopanska, Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Gorana Kovačića, Bana Josipa Jelačića, Alojzija Stepinca, Sunčana, Petra Smajića.

U naselju Laslovo ulice: Šandora Petefija, Trg hrvatskih branitelja, Vladimira Nazora, Kolodvorska, Zadružna, Vinogradska, Pobjede, Školska, Josipa Kozarca, Ulica dr. Franje Tuđmana (osim brojeva 32 i 33), Mirna, Rudolfa Frančića te Ekonomiju i Vrbik.

U naselju Divoš: Ulicu Koče Popovića te industrijsko-gospodarsku zonu.

2. ZONA

U naselju Ernestinovo Rokin put.

U naselju Laslovo: dio Ulice dr. Franje Tuđmana i to kućne brojeve 32 i 33

VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

 1. zona 10 kn/m3
 2. zona 7 kn/m3

Komunalni doprinos za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u svim zonama na području Općine Ernestinovo iznosi 1,00 kn/m3.

 

Odluka o komunalnom doprinosu 2018