Komunalna naknada

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo dana 29. studenog 2018. donijelo je novu Odluku o komunalnoj naknadi i Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade. Akti su doneseni zbog obveze usklađivanja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18).

Novi akti stupaju na snagu 1. siječnja 2019., a objavljeni su u Službenom glasniku Općine Ernestinovo broj 13/18 od 30. studenog 2018.

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Ernestinovo 2018

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 2018

Do 31. prosinca 2018. važi stara Odluka o komunalnoj naknadi:

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Ernestinovo – pročišćeni tekst

Do 31. prosinca 2018. također vrijedi i stara Odluka o vrijednosti boda za komunalnu naknadu u Općini Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo, broj 5/01). Prema toj odluci, vrijednost boda za izračun komunalne naknade iznosi 0,40 kn mjesečno po m2 korisne površine prostora za koji se obračunava komunalna naknada.